Komunitné centrum - Sačurov | Oficiálna stránka obce

Sačurov
oficiálna stránka obce
Sačurov
Sačurov
Prejsť na obsah

Komunitné centrum

Komunitné centrum
Obec Sačurov sa zapojila do Národného projektu
Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - I. fáza,
Naše brány sa pre prijímateľov sociálnej služby otvorili 1. septembra 2017. Momentálne projekt pokračuje pod názvom Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – II. Fáza.
⮚ Komunitné centrum poskytuje podľa zákona o sociálnych službách 448/2018:
● sociálne poradenstvo,
● pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
● pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie,
● vykonáva preventívne aktivity,
● zabezpečuje záujmovú činnosť.
⮚ V komunitnom centre sa vykonáva:
● komunitná práca,
● komunitná rehabilitácia.

⮚ Odborné činnosti sú poskytované:
● ambulantnou sociálnou službou prostredníctvom komunitného centra,
● terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.
V rámci sociálneho poradenstva sa venujeme depistáži prijímateľov sociálnej služby, sociálnej diagnostike, poskytovaniu informácii, pomoc pri riešení problémov rôzneho charakteru, sprostredkovanieu kontaktu so spoločenskými inštitúciami s cieľom prekonávania alebo zmierňovania nepriaznivej sociálnej situácie každého prijímateľa sociálnej služby.
V rámci pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (so súhlasom plnoletej fyzickej osoby) pomáhame s vybavovaním úradných záležitosti, dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní či úradných tlačív,  pri komunikácií s inštitúciami a úradmi.
V rámci prípravy na školskú dochádzku a školské vyučovanie  organizujeme Predškolské kluby (kde sa venujeme predovšetkým rozvoju našich najmenších členov) a  Kluby pre matky s deťmi (so zameraním na výchovu, vzdelanie a všestranný rozvoj ich deti).  Pre  školopovinné deti sme vytvorili podmienky v oblasti doučovania a vzdelávania hravou formou. Aktivity sme nazvali  čítajko, písajko, matematika hrou, múdre tajničky... s cieľom zvýšiť školskú úspešnosť detí so sociálne znevýhodneného prostredia.
V rámci preventívnych aktivít sa venujeme najmä (upevňovaniu hygienických návykov, ochrane životného prostredia, ochrane zdravia, osvete očkovania, dôležitosti preventívnych prehliadok v tehotenstve, maloletým matkám, prevencii omamných látok, kriminalite, záškoláctvu, hľadaniu zamestnania, správnej životospráve, finančnej gramotnosti a pod.) za účelom predchádzania, zabraňovania alebo zmierňovania následkov rizikového správania  a rozvoja správnych hygienických návykov.
V rámci záujmovej činnosti organizujeme nielen rôzne krúžky pre všetky vekové kategórie (napr. tvorivé diele, chlapčenské kluby, dievčenské kluby), ale aj rôzne športové aktivity (napr. futbal, tanečný krúžok), vďaka ktorým sa nám otvára možnosť cestovať a spoznávať iné komunity a ich komunitné centrá. V rámci voľnočasových aktivít sa venujeme rôznym hrám a hudobno-pohybovým aktivitám. Našou prioritou je poukázať na možnosti ako  sa dá zmysluplne tráviť voľný čas a to nie len v komunitnom centre.
V rámci komunitnej rehabilitácie organizujeme rehabilitáciu skupinovou formou alebo individuálnou intervenciou s cieľom znovunadobudnutia stratených schopností v rôznych oblastiach (čítanie, písanie, komunikácia, rozvoj zručností, správne hospodárenie, záškoláctvo a pod.)
Spolupracujeme s OÚ,  MOPS, Evanjelickou apoštolskou cirkvou, ORPZ VT a jej preventistkou,   Potravinovou bankou,  miestnou ZŠ a MŠ, ÚPSVaR, združením Zdravé regióny. Naším dlhoročným a najväčším sponzorom sú LDS Charities. Spoluprácu plánujeme rozšíriť aj s inými organizáciami a združeniami. Centrum je otvorené aj pre spoluprácu s dobrovoľníkmi, ktorí by svoj čas radi venovali pomoci iným. Ak by ste sa chceli zapojiť do našej činnosti, budeme radi, ak sa nám ozvete.
Kontakt: emailová adresa: sacurov.kc@gmail.com
Pracovníčky:
● Mgr. et Mgr. Lenka Špallerová – odborný pracovník – garant                                                                                             
● Mgr. et. Mgr. Martina Chmeliarová – odborný pracovník
● Katarína Kulíková – asistent odborného pracovníka

Návrat na obsah