Sačurov | Verejné obstarávanie - Sačurov | Oficiálna stránka obce

Sačurov
oficiálna stránka obce
Sačurov
Sačurov
Prejsť na obsah

Sačurov | Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Telocvičňa Sačurov – zastrešenie – havarijný stav

Telocvičňa Sačurov – zastrešenie – havarijný stav
Obec Sa
čurov
Podprahová zákazka – Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk
Strana 1 z 6
V Ý Z V A
podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky
podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na uskuto
čnenie prác
Telocvi
čňa Sačurov – zastrešenie – havarijný stav
1. Identifikácia verejného obstarávate
ľa:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Sačurov
Sídlo verejného obstarávate
ľa: Obecný úrad Sačurov,
Oslobodite
ľov 385, 094 13 Sačurov
Zastúpený: Peter Barát, starosta Obce Sa
čurov
I
ČO: 00332810
I
Č DPH: Nie sme platcom DPH
Bankové spojenie: VÚB a. s., pobo
čka Vranov nad Topľou
Číslo účtu: 21422-632/0200
Telefón: 057/4497277, 057/4881250
Fax: 057/4881250
E – mail: ousacurov@slovanet.sk
www.sacurov.sk
Stránkové hodiny v podate
ľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.
Verejný obstarávate
ľ podľa § 6, ods. 1, písmeno d) zákona č 25/2006 Z. z.
Kontaktná osoba obstarávate
ľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Ján Halgaš
Mobil: 0905 127 229
2. Názov predmetu obstarávania: Telocvi
čňa Sačurov – zastrešenie – havarijný stav
Typ zmluvy
: Zmluva o dielo.
Slovník spolo
čného obstarávania:
CPV:
45212222-8 Stavebné práce na telocvi
čniach
Opis prác:
Predmetom zákazky je odstránenie havarijného stavu telocvi
čne ZŠ Sačurov. Ide
o zastrešenie objektu väzníkovou konštrukciou krovu, jej zakrytie bitúmenovou krytinou
(šindle) na debnenie, zateplenie objektu polystyrénom hr. 10 cm, fasádna omietka, tepelná
izolácia stropu hr. 140 mm, domurovanie nosných konštrukcií, búracie práce, súvisiace
stavebné práce a úprava bleskozvodu.
Podrobne je predmet zákazky opísaný v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktoré
tvoria prílohy sú
ťažných podkladov (na CD). Projektová dokumentácia obsahuje aj iné
práce, ale predmetom zákazky sú iba práce popísané vo výkaze výmer.
3. Miesto uskuto
čnenia práce: Základná škola Sačurov
4. Druh a množstvo: Presné množstva sú popísané vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu
č. 2
ťažných podkladov.
5. Možnos
ť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky
6. Variantné riešenie: Neumož
ňuje sa.
Telocvičňa Sačurov – zastrešenie – havarijný stav
Obec Sa
čurov
Podprahová zákazka – Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk
Strana 2 z 6
7. Termín trvania zmluvy: Do 10 mesiacov od začatia prác.
8. Poskytovanie sú
ťažných podkladov:
ťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na adrese neplatí pre záujemcov,
ktorým sú
ťažné podklady boli zaslané spolu s Výzvou na predkladanie ponúk):
Obec Sa
čurov
Obecný úrad
Oslobodite
ľov 385, 094 13 Sačurov
Telefón: 057/4497277, 057/4881250
Fax: 057/4881250
E – mail
: ousacurov@slovanet.sk
Kontaktná osoba pre poskytovanie sú
ťažných podkladov: Peter Barat, mobil:
0915376969.
ťažné podklady sa budú vydávať:
V pracovných d
ňoch od 24.03.2011 do 01.04.2011.
V pracovnom
čase od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Spôsob prevzatia: Osobné prevzatie alebo zaslanie poštou.
9. Úhrada za sú
ťažné podklady: Nevyžaduje sa.
10. Lehota na predloženie ponúk: 18. 04. 2011 do 09.00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doru
čiť: Adresa verejného obstarávateľa uvedená
v bode 1 a 8. V prípade osobného doru
čenia uchádzači odovzdajú ponuku na sekretariát
Obecného úradu Sa
čurov a to v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 14.00 hod.
Uchádza
č vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Vonkajší obal ponuky musí obsahova
ť nasledovné údaje:
· adresu obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
· adresu uchádzača,
[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania
uchádza
ča.]
· označenie heslom:
„SÚ
ŤAŽ - NEOTVÁRAŤ – TELOCVIČŇA“
a) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Celá ponuka, tiež dokumenty v nej predložené
musia by
ť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak ponuku predkladá záujemca so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky, musí predloži
ť doklady vo verejnom obstarávaní
v pôvodnom jazyku a sú
časne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka
(štátneho jazyka), okrem dokladov predložených v
českom jazyku. V prípade zistenia
rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.
11. Otváranie ponúk: 18. 04.2011 o 10.00 hod. na adrese:
Názov: Obecný úrad
Telocvičňa Sačurov – zastrešenie – havarijný stav
Obec Sa
čurov
Podprahová zákazka – Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk
Strana 3 z 6
Obec (mesto): Sačurov PSČ: 094 13
Ulica: Oslobodite
ľov Číslo: 385
Poschodie: I. NP Miestnos
ť: kancelária starostu
12. Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financova
ť z vlastných zdrojov
a zo štátnych prostriedkov. Verejný obstarávate
ľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy
preddavok. Platby sa budú realizova
ť bezhotovostným stykom na základe mesačne vystavených
faktúr. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní.
13. Podmienky ú
časti uchádzačov:
13.1. Osobné postavenie:
Uchádza
č preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26
ods. 1 zák.
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (
ďalej „zákon o VO") predložením dokladov podľa § 26 ods. 2,
resp. ods. 3, 4 alebo § 128 ods. 1 zákona o VO, a to v súlade s § 19 ods. 3 zákona o VO.
Skupina dodávate
ľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia
pod
ľa § 31 ods. 3 zákona o VO. Doklady musia byť predložené v origináli alebo overenej
fotokópii.
13. 2. Finan
čné a ekonomické postavenie:
Nepožaduje sa.
13.3. Technická alebo odborná spôsobilos
ť:
a) pod
ľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác
uskuto
čnených za predchádzajúcich päť rokov (2006 – 2010) doplneným potvrdeniami o
uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskuto
čnenia prác a
zhodnotenia uskuto
čnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný
obstarávate
ľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný
obstarávate
ľ, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to
nie je možné, vyhlásením záujemcu o ich uskuto
čnení.
Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využi
ť
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade
musí záujemca preukáza
ť, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami
osoby, ktorej spôsobilos
ť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti
Minimálna úrove
ň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona o VO
k bodu a): Záujemca musí preukáza
ť, že za posledných 5 rokov (2006 – 2010) zrealizoval
aspo
ň 3 stavebné práce s rozpočtovým nákladom vyšším ako 140 000,00 EUR bez DPH alebo
ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Skupina ako celok musí sp
ĺňať tú istú hodnotu. Za
stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, sa považujú
stavebné práce na realizácií budov. V prípade, ak záujemca predkladá v zozname aj stavebné
práce, ktorých realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. realizácia za
čala pred rokom
2006, alebo nebola skon
čená do konca roku 2010, záujemca v zozname a v potvrdení uvedie
zvláš
ť náklad iba za tú časť, ktorá bola realizovaná v požadovanom období.
Telocvičňa Sačurov – zastrešenie – havarijný stav
Obec Sa
čurov
Podprahová zákazka – Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk
Strana 4 z 6
14. Kritéria na hodnotenie ponúk:
- cena za uskuto
čnenie zákazky s DPH.
15. Spôsob stanovenia ceny:
A. V zmysle zákona o cenách NR SR
č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádza
ča za ceny maximálne
okrem prípadov, kedy môže dôjs
ť k jej úprave podľa bodu L tejto kapitoly výzvy.
B. Navrhovaná cena musí by
ť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné po
čas trvania zmluvy.
D. Ak je uchádza
č platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zložení:
D.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
D.2. sadzba DPH a výška DPH,
D.3. navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.
E. Ak uchádza
č nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu
celkom (ktorej sú
časťou je aj DPH). Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
F. Uchádza
č bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby
celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle sú
ťažných podkladov
z h
ľadiska uskutočňovania stavebnej práce.
G. Pri ur
čovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým
požadovaným údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre
uchádza
čov na zhotovenie ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu
obstarávania, ako aj z iných dokladov tvoriacich sú
časť zmluvného záväzku.
H. Uchádza
č cenu špecifikuje na základe výkazu výmer, ktorý je prílohou č. 2 súťažných
podkladov pod
ľa objektovej skladby a to tak, že ocení jednotlivé položky. Uchádzač musí v
cene stavebných prác uvies
ť pre každú požadovanú položku jednotku, počet jednotiek a
jednotkovú cenu. Celková cena je daná sú
činom počtu jednotiek a jednotkovej ceny a
množstva uvedeného vo výkaze výmer, ktorý je prílohou
č. 2 týchto súťažných podkladov.
Spôsob ur
čenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný a bez matematických chýb.
I. Uchádza
č musí vyplniť predložený výkaz výmer, ktorý je prílohou č. 2 súťažných
podkladov v plnom rozsahu. Neuvedenie niektorej z položiek vrátane ceny alebo uvedenie
iného rozsahu množstva položky bude považované za nesplnenie požiadavky verejného
obstarávate
ľa a takáto ponuka bude z danej metódy verejného obstarávania vylúčená.
J. Krycí list objektu a stavby musí by
ť v členení:
- ZRN
- Základ DPH
- Sadzba DPH
- DPH
Telocvičňa Sačurov – zastrešenie – havarijný stav
Obec Sa
čurov
Podprahová zákazka – Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk
Strana 5 z 6
- Celková cena vrátane DPH.
K. Cenu stanoví uchádza
č na základe oceneného výkazu položiek, ktorý bude súčasťou ponuky
uchádza
ča a bude tvoriť prílohu zmluvy.
L. Do ceny predmetu zákazky po
čas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť:
· zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
· nevykonania niektorých prác, resp.
činnosti uvedených v ocenenom výkaze položiek zo
strany poskytovate
ľa, ak sa tieto ukážu v priebehu plnenia zmluvy ako nepotrebné,
M
. Kalkulácia nákladov rozpočtu stavby bude ďalej obsahovať všetky náklady spojené
s realizáciou ako napr. náklady na odvoz odpadov vrátane poplatku za skládku, telefón,
do
časné užívanie verejných komunikácií, poplatky, vytýčenie stavby, zriadenie, prevádzku
a vypratanie zariadenia staveniska, projekt skuto
čného vyhotovenia, porealizačné zameranie,
spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie, náklady na stráženie staveniska a náklady
na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby po
čas realizácie, kompletaččinnosť,
skúšky, revízie a merania kontroly kvality prác a pod..
Rozpo
čet – cenu rozpísanú podľa výkazu jednotlivých položiek ( výkazu výmer ) predloží
uchádza
č písomnou formou .
Použité materiály pri výstavbe musia ma
ť certifikáty v zmysle platných predpisov.
Ak sa v prílohe alebo na inom mieste v sú
ťažných podkladoch uvádza odkaz na technické
špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy,
európske technické osved
čenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné
technické referen
čné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak také
neexistujú, národné technické osved
čenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa
uskuto
čnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov; umožňuje sa uchádzačom
predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnos
ťami materiálov,
aké sú požadované v zmysle § 34 odsek 7 zákona
č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
16. Uplynutie lehoty viazanosti: 30.06.2011.
17.
Ďalšie informácie obstarávateľa:
Podmienky sú
ťaže:
Ak je v predkladaných dokladoch uvedená iná mena ako EUR prepo
čet môže byť dopísaný
do referen
čného listu ručne perom. Prevod z SKK na EUR konverzným kurzom NBS resp.
v prípade zahrani
čných uchádzačov kurzom ECB, vždy k 31.12. príslušného roka, za ktorý
sa daný finan
čný údaj vyžaduje. Tento prepočet vykoná uchádzač, pričom prepočet bude
uvedený na samostatnom liste hne
ď ako nasledujúca strana po strane, ktorou sa preukazujú
požadované údaje tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz.
Verejný obstarávate
ľ požaduje predložiť v ponuke zoznam predkladaných dokladov
a dokumentov (1. strana ponuky), návrh na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk (2. strana
ponuky), vyhlásenie uchádza
ča, že chce za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi
plnenie pri dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávate
ľom. Ak uchádzač
nepredloži vyššie uvedené dokumenty, verejný obstarávateľ to bude považovať za
formálny nedostatok, ktorý nemá vplyv na kvalitu ponuky.
Uchádza
č predloži v jednom vyhotovení návrh zmluvy o dielo (vrátane príloh) podpísaný
oprávnenou osobou uchádza
ča.
Telocvičňa Sačurov – zastrešenie – havarijný stav
Obec Sa
čurov
Podprahová zákazka – Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk
Strana 6 z 6
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny
orgán alebo
člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa preukáže na otváraní
obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádza
ča sa preukáže
preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
Zhotovite
ľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s
predmetom zákazky kedyko
ľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými
osobami a poskytnú
ť im všetku potrebnú súčinnosť.
Verejný obstarávate
ľ vyžaduje záruku na dielo po dobu 5 rokov počítaných od prevzatia
diela alebo jeho
časti podľa obchodných podmienok zmluvy, ktoré budú súčasťou
ťažných podkladov.
V prípade nezískania finan
čných prostriedkov do 24 mesiacov od uzatvorenia ZoD bude
platnos
ť ZoD ukončená bez finančných nárokov zmluvných strán.
ZoD nadobudne ú
činnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle
objednávate
ľa.
Dôvody na zrušenie sú
ťaže:
Verejný obstarávate
ľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádza
č nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpoveda
ť určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
Sa
čurov, 23.03.2011
Ing. Ján Halgaš - reg.
číslo K0059-085-2001
Meno, priezvisko a podpis odborne spôsobilej osobyNávrat na obsah